Semalt: Dogry Meta düşündiriş belligi barada bilmeli zatlaryňyz

Meta beýany, diňleýjileriňiziň görmek isleýän zatlaryny görkezmegiň möhüm usulydyr. Gözleg netijeleri boýunça sahypaňyzyň iň ýokary derejesi. Gowy meta maglumat beýany bolmazdan edip bilmersiňiz, sebäbi ol CTR derejesini kesgitlemekde rol oýnaýar. Aslynda, ynandyryjy görnüşde ýazsaňyz, traffigiňiz uly ösüş gazanar.

Üstünlik gazanmak üçin “ Semalt” -yň müşderi üstünlik dolandyryjysy Maks Bell tarapyndan berlen görkezmelere eýermelisiňiz .

1-nji ädim: gowy hereket işliginden başlaň

Güýçli işlik işliginden peýdalanyp, diňleýjilere bir zatlar etmäge ylham berip biljekdigiňizi bilýärdiňizmi? Diňe ýönekeý bir hiledir - hereket işligi - "Açmak", "Bol", "Tana" ýa-da "Öwren" ýaly. Bu ýerdäki adamlary nädip çukuryňyza göçürýärkä haýran galarsyňyz.

2-nji ädim: diňleýjilere mazmunyňyzyň nähili boljakdygy barada düşünje beriň

Eger diňleýjiňiz mazmunyň nähili beýan edilendigine we mazmunyňyza basmak bilen olaryň nähili peýdalanjakdygyna düşünip bilýän bolsa, onda nyrh basmagyňyz hökman artar. Esasy sözleri doldurmagyň ýerine, meta düşündirişiňizi mümkin boldugyça ynandyryjy etmäge synanyşyň. Garaz, garyşmaň. Meta beýanyny ynandyryjy etmek möhüm bolsa-da, käbir açar sözlere sepmegi ýatdan çykarmaň. Bu ýerdäki pikir şu - ynandyrmak bilen açar söz optimizasiýasynyň arasynda deňagramlylyk tapyň.

3-nji ädim: meta beýanynyň 155 simwoldan az bolmagyny üpjün ediň

Size rugsat berseler, marka, önümler / hyzmatlar we ş.m. kimdigiňizi bilip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, 155 simwoldan geçip bilmersiňiz we etmeli dälsiňiz. Iň gowusy hökmünde özüňiz hakda gürleşip, uzyn meta beýany ýazanyňyzda näme bolýar. Käbir adamlar munuň bolup biläýjek iň erbet zat däldigini jedel edip bilerler, ýöne pikirlenip görüň, meta beýanynyň kellesini ýa-da guýrugyny goýmaly, şeýlemi?

4-nji ädim: açar sözüň meta beýanyna goşulmagyny ýatdan çykarmaň

Açar sözleri doldurmak hakda bir zat aýdanymyz ýadyňyzdamy? Bolýar, indi düşündik. Esasy açar sözüňiz meta beýanyna goşulmalydyr. Diňe okalýandygyna göz ýetiriň. Ony birnäçe gezek gaýtalamakdan çekinmäň, Google ony (açar söz) tagamly goýsaňyz, goýy görnüşde görkezer. Görkezmelere eýeriň, hemme zat tebigy ýagdaýda bolýar.

5-nji ädim: meta düşündirişiňizi çagyryş-hereket bilen tamamlamaga synanyşyň

"Has giňişleýin öwren", "Başla" ýa-da "Has giňişleýin öwren" tomaşaçylaryň mazmunyňyza ýapyşmagyna itergi berer. Beýleki çagyryş işlikleri bilen gyzyklanyp, döredijiligiňizi açyň.

Etmeli we etmeli däl meta düşündirişleriniň üstünde duranymyzda, täze pikirler bilen çykyş etjek topar tapmalydygyňyzy unutmaň. Zerur bolsa, Semalt hünärmeniniň maslahatlaryndan öwrenen zatlaryňyzy paýlaşyň. Şeýlelik bilen meta düşündirişleriňizi öz peýdasyna işledip bilersiňiz. Gözleg netijesiniň birinji sahypasyna öwürmek hakda pikir edeniňizi ýatdan çykaryň - bu meta düşündirişiňizden başlaýar.

mass gmail